Kervan yolda düzülür

Hedef belirlememenin, mevcut durumu analiz etmenenin ve planlama yapmamanın doğru gösterilmesi için kullanılan bir atasözümüz var: ‘Kervan yolda düzülür.’ Bu atasözü, plansızlık ve ihmalkarlığı sembolize ediyor gibi görünebilir ancak gerçek hiç de böyle değildir.

Kervan, eski zamanlarda uzun ve tehlikeli yollar üzerinde yapılan yolculuklar sırasında bir grup insanın bir araya gelmesi sonucu oluşurdu. Başlangıçta insanlar karışık ve düzensiz olabilirlerdi, ancak yol boyunca işbirliği ve ortak çalışma sayesinde sorunlar çözülerek ve hedeflere ulaşılabilirdi.

Kervan yolda düzülür ifadesini Gelişim Kata modeline göre açıklanabileceğine inanıyorum. Gelişim Kata yönteminde öncelik, hedeflerin belirlenmesi, mevcut durumun analizi, ara hedeflerin belirlenmesi ve deneme-öğrenme döngülerine verilir. Bu adımlar yapılmadığı takdirde, başarının olasılığı düşebilir.

Toyota Kata

Gelişim Kata 4 adımdan oluşur:

Gelişim Kata modeli ile Kervan yolda düzülür ifadesini açıklarsak: Kervanlar, nereye gideceklerini (1), nereden yola çıktıklarını (2) ve konaklama yapacakları yerleri (3) önceden belirleyerek yolculuk yaparlardı. Yol boyunca ortaya çıkan problemleri çözerek ara hedeflerine ulaşırlardı (4).

Toyota Kata ve Gelişim Kata modeli

Kervan yolda düzülür demek, hedefsizlik demek değildir. Dinamik planlama yapmak demektir ve daha da önemlisi sürekli öğrenmek demektir.

Sonuç olarak, “Kervan yolda düzülür” atasözü bize birlikte bilimsel düşünceyle çalışmanın gücünü hatırlatır. Eğer büyük ve zor bir amaca ulaşmak istiyorsanız, işbirliği ve ortak çalışma önemlidir. Herkesin farklı bir rolü ve farklı bir becerisi vardır, ancak tüm çalışanların işbirliği ve ortak çalışması sayesinde amaçlar elde edilebilir.

--

--

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store