Kanban Sisteminde Akışın Verimliliği

Kanban tahtasında işlerin blokesiz bir şekilde soldan sağ doğru hızlıca ilerleyerek tamamlanması istenen bir durumdur. İşlerin akışını engelleyen her türlü durum verimsizliğe sebep olur. Verimsizliği oluşturan en büyük sebeplerden birisi, aynı anda çok sayıda işe başlamaktır. Sistem içerisinde bulunan yüksek sayıdaki işler yüzünden, çalışanlar işler arasında mekik dokumak zorunda kalırlar. Bunun doğal sonucu olarak da işler üzerinde aktif çalışma süreleri düşer.

Akış verimliliği

Akışın verimliliği son derece önemli bir metriktir çünkü sistem içerisindeki iyileştirme noktalarını hızlıca gözler önüne serer. Akış verimliliğinin formülü aşağıdaki gibidir:

Senaryo 1: Yukarıda gösterilen Kanban tahtası üzerinde 10. günde tamamlanan bir iş olsun. İşin aktif ve pasif olduğu yerlerin kırılımları şöyledir:

Bu iş üzerinde aktif olarak 3 gün çalışılmıştır. Yine aynı iş, değişik sebeplerden ötürü değer akışının değişik bölümlerinde yedi gün beklemiştir. Bu bilgilere göre akış verimliliğini hesaplayalım.

Bu işin akış verimliliği %30’dur. Bu oran ne kadar yüksek olursa verimlilik o kadar iyidir. Akış verimliliğinin ölçümü sayesinde, bekletilen işlerin değer akışının içerisindeki farkına hızlıca varılabilir.

Daha fazlasını Kanban ile Çeviklik kitabında bulabilirsiniz.

--

--

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store